ABOUT US

บริษัท สหธนชล จำกัด
ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร อันประกอบด้วย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา งานวางระบบท่อส่งน้ำประปา งานออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ำประปา โดยดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 18 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นลำดับชั้นสูงสุด