งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม

A020
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม เนื่องจากบริษัท ฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพของสินค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังมีนโยบาย ทำ CSR โดยการบริจาคน้ำดื่มไปยังหน่วยงาน ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย  เช่น สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ โรงเรียน วัด สถานที่สำคัญทางศาสนา โรงพยาบาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และสังคมที่มีความสุขต่อไป

รายการที่เกี่ยวข้อง